Pingstdagen

Pingsten infaller 50 dagar efter påsk och firas kyrkligt sett till åminnelse av att den Helige anden gav sig till känna för lärjungarna och tillkännangivandet av den första kristna kyrkan. I det svenska bondesamhället har högtiden förknippats med religiöst präglad glädje men också med viss syndighet. Den folkliga seden att utse ”pingstbrud” ville kyrkan förbjuda vid flera tillfällen.

Bilden: Kyrkhelg i Norrbotten. Pingsten brukade på 1920-talet räknas som en ungdomshelg vid Nederluleås Gammelstad, en kyrkstad, som 1817 hade en så omfattande bebyggelse som 498 stugor förutom hundratals stallar, bodar och flera hus. Bilden är tagen från en film som Nordiska museet lät göra pingsten 1928 under ledning av Gunnar Ullenius. Foto: Gustaf Boge, ©Nordiska museet.

Hänryckningens tid

Ordet pingst kommer av grekiskans pentecosté som betyder den femtionde och firas femtionde dagen efter påsk. Den kristna pingsten firas med anledning av den Helige andes utgjutande över lärjungarna, det vill säga att den Helige anden gav sig till känna för dem. Högtiden är viktig i kristenheten eftersom det var vid pingsten som den kristna kyrkan anses ha startat. Anden gav dem kraft och ord att gå ut och predika och det blev början på den kristna kyrkans grundande.

Under pingsten pryddes kyrkorna med lövruskor och ljus, och nattvardsbarnen – konfirmanderna – gick fram för första gången. I något äldre tradition är pingsten en offerhögtid. Pingstbruden med sitt följe trädde fram i kyrkogången för att offra. Sockenborna skänkte pengar till prästen. Nils-Arvid Bringéus pekar på att processionen var strikt ordnad, med männen först och kvinnorna därefter. Pingsten kallas ibland för ”hänryckningens tid”, en formulering hämtad från en dikt av Esias Tegnér från 1820.

I delar av Sydsverige tågade kvinnorna i procession till kyrkan och en "pingstbrud" utsågs. Denna folkliga tradition irriterade kyrkan som vid flera tillfällen försökte förbjuda denna sed, som ansågs lika syndig som kortspel.

I en av Nordiska museets uppteckningar från 1921 beskriver en kvinna från Boxholm pingstbruden på följande sätt:

”På pingsten gingo alla de vackraste flickorna ut, klädda som brudar med krans av blomster om huvudet. De gingo omkring och sjöngo utanför stugorna och blevo inbjudna på kakor och gotter. En slant skulle man också ha.”

Datum: 
2023-05-27
2024-05-18
2025-06-08

Gå på utställning!

Vill du veta mer om årets dagar och varför de firas? Gå på utställningen Traditioner på Nordiska museet på Djurgården. 

Läs mer och köp biljett