Att bevara en sort

Våra fröförökade växtslag som exempelvis spannmål, bevaras i fryst tillstånd vid NordGen. För att garantera ett långsiktigt bevarande så finns sedan 1970-talet ett säkerhetslager i ett gammalt gruvschakt där det råder permafrost. Det ligger på Svalbard i Longyearbyn. 

Detta säkerhetslager har ansetts så tillförlitligt att man sedan 2008 samlar hela världens växtgenetiska fröresurser där. Gruvschakten är numera moderniserade och heter ”Global Seed Vault”. Här ligger bland 7,4 miljoner fröprover också ärtan `Pjätteryd ´, som i generationer har odlats av en familj i Älmhult i Småland.

Berget som idag inhyser alla världens fröer i Svalbard, Longyearbyn. Foto. Else-Marie Karlsson Strese

Syftet med att bevara olika växter i genbanker är att kunna säkerställa dess unika genetiska sammansättning, ofta kallad sort. Beroende av förökningssättet bevarar man växter på olika sätt. Fröförökade växtslag såsom spannmål bevaras infruset som frö. Vegetativt förökade växter behåller endast sin sortkaraktär vid vegetativ förökning också kallas kloning. På Julita odlas ett stort antal perenna växter med detta förökningssätt vilka också kan beskådas i trädgården. Andra sätt att garantera att denna typ av växtslag lever vidare, är genom cellodling (in vitro bevarande) eller nedfruset till -196 °C  i flytande kväve (kryokonservering).

En sort är växter som alla bär identiska till nästan identiska gener. Man kräver att en sort ska vara unik, särskiljande och enhetlig. Egentligen är sortbegreppet som vi definierar det idag en ny företeelse. Innan växtförädlingen startade i slutet av 1800-talet hade varje trakt sina lokala växter anpassade till klimatet, jorden, seder och traditioner. Dessa kallas lant- eller lokalsorter och bär oftast namnen efter trakten trakten eller gården där de är återfunna. Till skillnad från moderna sorter är lokalsorterna oftast genetiskt mycket variabla, vilket var gynnsamt i den tidens odlingssystem.

Hur mycket variation som fanns i lokalsorten är också beroende av hur växten förökas.  Korsbefruktade växtslag som förökas via fröer bär oftast på en vid variation, medan växtslag som förökas vegetativt via kloning, dvs delning, skott, knölar, lökar, ympnig m.m. alla är genetiskt identiska.