Dräkter från Mora

Alla vi kullor längta att få bref från vår käre vän Artur...

Under 1850- och 1860- talen gjorde Artur Hazelius sommarvandringar i Dalarna. Där blev den unge studenten bekant med dalfolket och börjde brevväxla med människor han lärt känna i bygderna. I Mora och i byn Vinäs blev Arur nära vän med Bud Erik Olsson och hans hustru Emma. Bud Erik kom att bli en av museets mest nitiske skaffare (ombud som hjälpte till att skaffa föremål till museet) och samlade in en stor mängd föremål från Mora med omnejd. Att Artur hade stort inflytande på moraborna vittnar morakarlen Svedelius om år 1858. Han skriver:

”Artur är deras bästa vän. Honom betro de både sorg och glädje. De skriva älskliga, troskyldiga
brev till honom om allt som rör deras dagliga liv, ofta med brister i stavningen som visa att
folkskoleundervisningen på den tiden inte var så god som nu.”

När Sveden levererat ett brev från Artur till flickan Igel Karin i Mora skriver han:

”…men till Noret gick jag i går e. m. vetande mig vara dubbelt välkommen med brefvet i hand. Liten Carin var borta och spann garn i Grannens fjös. Far hackade ris på gården, Mor Kerstin var på sjukbesök i grannskapet och lilla Anna ensam i den snygga och trefliga stugan.

Efter den första barnsliga… hälsningen sköt Anna af som en pil bort i fjöset och som en annan pil flög Carin snart mig till mötes, röd och vit om kinden som en majros i dalen . .. Brefvet från dig framtogs och den första läsningen skedde . .. Mor Kerstin steg in — ty Far hade sprungit bort att hemta henne hem. Det var ju högtid i stugan. Nu följde den andra läsningen under strida tårar öfver den fromma och välmenande moderns kinder. Vignetten besågs och blef beundrad, ett sådant ’fint bref hade ju icke sedan Adams tid varit sett i Noret, jag sökte tolka husens betydelse; pekande på Gustavianska Cupolen, sade jag, måhända med en viss poetisk frihet ’der sitter Artur och läser’. Mor Kerstin bara vaggade hufvudet och sade oh, oh’, någonting för henne särdeles egendomligt. Nu tog Carin sitt klenodium och lade det i sin kista i kammaren, det inre gemaket, men monntro det länge fick ro? Nej, Nej, nu kommo mostrarna Anna och Greta ... vidare morbror Janne och hans hustru Smids Carin, för att ej tala om två små Annor och en liten Kerstin. Nu följde tredje läsningen under spänd uppmärksamhet och hjerteligt bifall öfver det präktiga brefvet, hvilket dess snälla egarinna nu kan mera ostördt förvara, och som hon säkert kommer att ännu en gång läsa och läsa omigen.”, 

Ur boken "Artur Hazelius, Nordiska museets skapare", 1930.

Akvareller

puff_5_foa0102.jpg

I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv.
Se dräktakvareller från Mora

Katalogkort

puff_akvarell_varmland.jpg

Alla föremål i Nordiska museets samlingar har ett katalogkort som beskriver dem.
Se katalogkort från Mora

Föremål

puff_digitaltmuseum.jpg

Här hittar du dräkter, dräktdelar och tillbehör från Mora i vår samlingsdatabas Digitalt Museum.