Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Enligt FN-organet Unesco har över 200 kulturarv i Ukraina skadats efter den ryska invasionen. I mars 2022 startade Stiftelsen Nordiska museet en insamling för att ge ekonomiskt stöd till Ukrainas kulturarv. Insamlingen har engagerat många museer, institutioner, föreningar och privatpersoner. De insamlade medlen uppgår totalt till 1,6 miljoner svenska kronor och är nu överförda till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev.

Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof i form av hot om våld och död för soldater och civila – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. I ett tidigt skede påbörjades ett intensivt arbete med att säkra och skydda museernas samlingar och museichefer vädjade om ett koordinerat ekonomiskt stöd från kolleger i Norden.

I mars 2022 startade Stiftelsen Nordiska museet därför en insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingens syfte var i första hand att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev för att bidra till arbetet med att säkerställa samlingarna. 

Insamlingen är nu avslutad

Nordiska museet har nu stängt den ekonomiska insamlingen men insamlingen lever vidare på Nationalmuseet för Ukrainas historias webb:
nmiu.org/novyny/2890-thank-for-the-charitable-support-of-the-museum

Tack vare det ekonomiska stödet förbereder nu museet en utställning om den förkristna tiden i Ukrainas historia. Utrustningen och montrarna för utställningen tillverkas och bekostas med medel från insamlingen. Vi ser fram emot att berätta mer om utställningen när den öppnar.

Stort tack för ert engagemang!

För mer information, kontakta Sofia Hiller, pressansvarig.
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

 • Sandsäckar skyddar stenskulpturerna vid fasaden på Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev i mars 2022. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia
 • Sandsäckar skyddar stenskulpturerna vid fasaden på Nationalmuseet för Ukrainas historia. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia.
 • Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev i mars 2022. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia
 • Detalj av broderad textil från Ukraina i Nordiska museets samlingar, som använts som hängkläde för att drapera runt en ikon eller som handkläde när man bar fram bröd och salt till gäster vid festliga tillfällen. Foto: Nordiska museet.
 • Här hemma hängdes liknande textiler ofta upp vid dörren till det rum där det hölls kalas i bondens hus. De lades också fram som handdukar till hedersgäster.
 • Ringnål i silver från en kammargrav i Kiev ur samlingarna på Nationalmuseet för Ukrainas historia:
 • Dekorerat svärd i Ringerikestil från Poltava-området ur samlingarna på Nationalmuseet för Ukrainas historia.

 


Frågor och svar om insamlingen

Stiftelsen Nordiska museet startade i mars 2022 en insamling för att med ekonomisk hjälp rädda Ukrainas kulturarv. 

Varför startade insamlingen?

Rysslands krig mot Ukraina har katastrofala följder för museer och kulturarv. Det pågående kriget hotar museer, samlingar och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet, som är centrala för förståelsen av svensk och nordisk kulturhistoria, riskerar att skadas och försvinna.

Ukrainas rika kulturarv förvaltas på en lång rad museer i och utanför de större städerna i Ukraina. Ett av dessa museer är National Museum of the History of Ukraine i Kiev, som samlar och förvaltar kulturarv som är direkt relaterade till Nordiska museets samlingar liksom en rad andra museisamlingar i Sverige och Norden.

Det rör sig om arkeologiska och kulturhistoriska samlingar, som visar på de nära kulturhistoriska banden mellan Norden och Svartahavsområdet och Centraleuropa.

Utan dessa samlingar förlorar Sverige, Norden och Europa viktiga kunskaper om vårt kulturella och historiska samband och risken för feltolkningar och påstående växer till fara för människor och demokratins framtid.

Vilka låg bakom insamlingen?

Stiftelsen Nordiska museet tog initiativ till insamlingen och insamlingen har skett i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Nordiska museet har administrerat insamlingen i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och nordiska museikollegor.

Vad var syftet med insamlingen?

Insamlingen har två ändamålsparagrafer:

§1 Insamling av finansiellt stöd sker i första hand till National Museum of the History of Ukraine i Kiev där kontakt är etablerad. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen.
§ 2 Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt och kan fungera som pilotprojekt för eventuella andra och senare hjälpinsatser till andra museer.

 


Stor uppslutning frå​n start

Många museer och kulturinstitutioner slöt upp och inkom med värdefulla bidrag till insamlingen. Med hjälp av flera generösa privata bidragsgivare, stiftelser, föreningar och entreprenörer på Djurgården samt museer i Norden blev de insamlade medlen totalt 1,6 miljoner svenska kronor.

Givare till insamlingen

 • Arbetlivsmuseernas samarbetsråd
 • ArkivIT AB
 • Eldrun Kulturmiljö AB
 • Estniska Etnografiska föreningen
 • Föreningen Folkkulturcenter
 • Föreningen Gotlands Fornvänner
 • Johan Nordlander Sällskapet
 • Kalmar Läns museum
 • Karlsgatan 4 Museum Kulturnatten Västerås
 • Kulturföreningen K. ALK
 • Kulturhistoriska föreningen
 • Kulturparken Småland AB
 • Kungl. Patriotiska Sällskapet
 • Kungl. Vitterhetsakademien
 • Länsmuseernas samarbetsråd
 • Mabbas
 • Nordiska museets restaurang
 • Persson Kraft AB
 • SAUs Forskningsråd
 • Silvermuseet
 • Skolmuseet i Norrköping
 • Statens Historiska museer
 • Stiftelsen Bohusläns museum
 • Stiftelsen Dalarnas museum
 • Stiftelsen Hallands Länsmuseer
 • Stiftelsen Jamtli
 • Stiftelsen Jönköpings Läns museum
 • Stiftelsen Länsmuseet i Gävle
 • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Stiftelsen Regementsheden
 • Stiftelsen Regionmuseet i Kristianstad
 • Stiftelsen Upplands museet
 • Stiftelsen Västergötlands museum
 • Stiftelsen Västerviks museum
 • Stiftelsen Örebro Läns museum
 • Stiftelsen Östergötlands Läns museum
 • Stockholms Läns museum
 • Svensk Biblioteksförening Regionförening Väst
 • Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 • Svenska ICOMOS-Kommittén
 • Tidaholms Genealogiska förening
 • Viktor Rydberg skola
 • Västerbottens museum AB
 • Västmanlands Läns museum

Nytt forskningsp­rojekt om svenska och ukrainska museiföremå­l

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina startar Statens historiska museer ett nytt forskningsprojekt för att jämföra föremålssamlingarna vid Sveriges och Ukrainas historiska museer.

Projektet leds av docent Fedir Androshchuk och finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse. Det övergripande syftet är att utveckla kunskapen om svensk och ukrainsk samlingshistoria med utgångspunkt i ukrainska föremål i Sverige och nordiska föremål i ukrainska museisamlingar. I projektet undersöks även hur samlingarna använts och på vilket sätt dessa kan påverka nationella identiteter och uppfattningar.

Läs mer på sid 14 i Torsten Söderbergs årsskrift 2022

Utöver stiftelsemedlen möjliggörs projektets förberedande insatser av den insamlade summan som initierats av Nordiska museet.
Läs mer här.


Läs mer

Nordic National Museum Directors fördömer invasionen av Ukraina

Nordiska museiförbunden uppmanar Ryssland att respektera kulturarvet

Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina

Läs mer om Haagkonventionen från 1954: kulturarvets skydd vid väpnad konflikt

Blue Shield och Haagkonventionen

Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev