Exempel på fotografiska samlingar

Aero-Materiel

Nordiska museet förvärvade på 1960-talet fler än 25 000 flygbilder av bebyggelse över hela landet från 1930- och 40-talen. Ett stort antal av dessa är tagna av flygfotografipionjären Oscar Bladh.

Allhems förlags bildarkiv

består av bilder insamlade till bland annat Allhems landskapsböcker, Slott och herresäten i Sverige, Svenska folket genom tiderna, Svenska flottans historia, Svenskt Konstnärslexikon med flera bokverk. Allhems förlags bildarkiv har en allmän kulturhistorisk inriktning, som nära sammanfaller med Nordiska museets. Av särskilt intresse är de fotografier från 1940–70-talen som fotografen Erik Liljeroth tog för de två förstnämnda bokverken. Han har bland annat dokumenterat arbetsliv, fritid, bostadsskick, seder och bruk, landskap och stadsbilder. Bildmaterialet rörande svenska slott och herresäten kompletterar museets eget material från herrgårdsundersökningarna.

Hemmens Forskningsinstitut

Hemmens Forskningsinstitut (HFI) verkade för en systematisk rationalisering av arbetsförhållandena i de svenska hemmen. HFI var en unik kvinnoinstitution som på 1940-talet studerade kvinnors arbetsförhållanden i hemmen och föreslog förbättringar av inredning och bruksföremål. 1957 förstatligades HFI och bytte namn till Konsumentinstitutet. 1973 slogs verksamheten ihop med Varudeklarationsnämnden och Statens Konsumentråd; den nya myndigheten döptes till Konsumentverket. Bilder från provkök och produkttester användes i publikationer som bland annat tidskriften Råd & Rön.

Lantbrukarnas Riksförbunds historiska bildarkiv

Ursprunget till Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) historiska bildarkiv är behovet av bilder till de egna tidningarna Lantmannen, LRF-tidningen, Jordbrukarnas Föreningsblad och Land. Fotosamlingen utgörs av både egenproducerat bildmaterial och bilder som köpts eller lånats in till tidningsproduktionen, företrädesvis från 1940-, 50- och 60-talen.

Limasamlingen

Limasamlingen är en av Sveriges förnämsta bygdefotografiska samlingar och byggdes upp av Sven Johansson. Fotograferna – både amatörer och professionella – var verksamma i Lima och Transtrands socknar i Västerdalarna 1880–1938. Till de främsta Limafotograferna räknas L.O. Åkerman, Georg Renström och Per Persson.

Niloë

Bokförlaget Niloë skänkte 1955 det omfattande bildmaterialet till bokverket Sveriges bebyggelse till museet. Fotografierna är ordnade läns- och sockenvis.

Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningen (STF) började tidigt illustrera sina årsskrifter med fotografier. Då årsskriften 1915 fick ett temainnehåll, Sveriges landskap, började man metodiskt sända ut fotografer på uppdrag. Årsbokens förste huvudfotograf var C.G. Rosenberg, senare namn är Lennart af Petersens, Lennart Nilsson och Pål-Nils Nilsson. Arkivet innehåller dels bilder av natur och bebyggelse över hela landet, dels bilder från föreningens egen verksamhet.

Svenskt Porträttgalleri

Svenskt Porträttgalleri innehåller så kallade visitkort och kabinettskort förtecknade i skriften Svenskt Porträttgalleri. Nordiska museet har dock ingen fullständig svit av porträtt.

Skolhistoriska samlingen

Skolhistoriska samlingen speglar det svenska skolväsendet kring sekelskiftet 1900 och är uppdelat på rubriker som t ex Barnavård, Skolgymnastik, Skolmåltider och Hemvård.