Fotografregister (Sverige)

Museer och andra kulturarvsinstitutioner behöver kunna beskriva föremål, fotografier med mera med enhetliga begrepp, exempelvis ortnamn, personnamn och beskrivande ämnesord. Terminologier och begreppslistor är något som museer arbetat med i årtionden. Nordiska museets arkiv är med och driver en del av det arbetet. Nu finns webbplatsen KulturNav, där kulturarvssektorn, dels kan dela register och listor med varandra och därmed beskriva samlingar på samma sätt, dels öppnar upp för den som är specialinteresserad att själv komma in med tillägg och förslag. 

I KulturNav kan man skapa, förvalta och distribuera gemensam öppen terminologi och auktoriteter. Webbplatsen har fokus på behovet hos museer och andra kulturarvsinstitutioner, bygger på öppen källkod och är kostnadsfri och öppen för vem som helst att använda. Ett av registren som ligger under portalen KulturNav (www.kulturnav.org) är Fotografregistret (Sverige).

Fotografregistret i KulturNav

År 2008 lanserade Nordiska museet NFR Nationella fotografregistret, som är ett register över fotografer och ateljéer. Det utvecklades av museet och låg på en egen webbadress. Där kunde man få uppgifter om fotografer som varit verksamma i Sverige. Data hämtades genom att man kopierade information och skrev eller klistrade in uppgifterna i den egna databasen.

För att bättre kunna tillgängliggöra och förvalta uppgifterna i registret flyttades informationen under 2015 över till KulturNav. Nationella fotografregistret NFR bytte då namn till Fotografregistret (Sverige), eftersom KulturNav även innehåller ett fotografregister med uppgifter om norska fotografer.

Kulturhistorisk fotografi är en angelägenhet för många. Vi är därför fyra institutioner som idag samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att registrera och kunna beskriva det fotografiska kulturarvet på ett enhetligt sätt.  I samarbetet ingår Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum och Malmö museer. Målet är att samarbetet ska ge bättre kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen vi sprider om det fotografiska kulturarvet.

De listor vi samarbetar kring samlas i ett så kallat Projekt i KulturNav med namnet Kulturhistorisk fotografi (Sverige).

Projektet “Kulturhistorisk fotografi”, innehåller tre listor med auktoriteter så kallade dataset:

 1. Fotografregistret (Sverige) med 2600 publicerade fotografnamn: Innehåller namn som är användbara när en fotograf, ett fotografi eller föremål kopplade till en fotograf ska registreras.
 2. Datasetet Fotograffirmor, ca 300 poster, är tänkt att användas tillsammans med personregistret eller vid registrering av fotografier med signatur från en ateljé eller studio. Det kan innehålla verksamhetens adress, inriktning och tid.
 3. I projektet Kulturhistorisk fotografi ligger även listan NFR:s lista med arkivinstitutioner en administrativ lista, som behövs för att poster från det äldre NFR ska fungera i det nya systemet. Från projektet Kulturhistorisk fotografis förstasida  kan man fritextsöka i samtliga listor. Dessutom finns en länk – Fotografer i Konstnärslistan – som innebär att fotografposterna i  Nationalmuseums Konstnärslista ger träff i i fritextsökningen för Kulturhistorisk Fotografi.

Att använda registret som fotobevarande institution

Vem som helst kan använda Fotografregistret och KulturNav att söka i utan att vara inloggad. Men vill man koppla data till egna registret/databasen så behöver man vara inloggad. Då kan man ladda ner auktoriteterna, det vill säga enskilda poster eller hela registret i sin egen databas och behöver alltså inte sitta och skapa namnposterna för varje fotograf på nytt. Det finns instruktionsfilmer om hur det går till att integrera Primus med KulturNav.

Alla, oavsett om du representerar en institution eller som privatperson, kan använda webbplatsen för att:

 • Hitta auktoriserade, källkontrollerade uppgifter om fotografer och fotograffirmor. Posterna ger träffar vid sökning på Google eller genom sökning direkt i registret på KulturNav.
 • Kunna överblicka samtliga institutioner som har registrerat att de har verk av en viss fotograf bevarade, under rubriken “Har verk på” i Fotografregistret (Sverige).
 • Se statistik på vilka institutioner som använder en viss namnpost och i vilken omfattning.
 • Hitta fördjupad information om fotografen/firman via Libris, Wikipedia, etc. genom länkar från enskilda poster.

Alla som är inloggade på KulturNav kan dessutom:

 • Själva ladda ned och använda de befintliga listorna med fotografnamn och fotograffirmor, eller enstaka auktoritetsposter i de egna databaserna. Syftet med registret är alltså att man inte behöver skapa nya poster på varje institution, utan kan
 • Låta alla poster ur samlingarna peka mot en centralt lagrad, registrerad gemensam och fyllig post, som alla kan uppdatera. Ändras uppgifter i auktoriteten så uppdateras uppgiften i samtliga länkade poster- på alla institutioner!
 • Bidra med egna förslag till nya fotografposter och fotofirmor- förslagen granskas och godkänns alltid av en sakkunnig administratör och kan bara publiceras av Nordiska museet.
 • Föreslå ändringar och tillägg i befintliga poster – t.ex. lägga till verksamhetstid eller adress, biografiska data etc. som godkänns och granskas på samma sätt innan publicering.
 • Aktivt anmäla intresse för att delta i registret och att bli del av redaktionen som regelbundet arbetar med att utveckla, underhålla och utöka registret. Nordiska museet tar sedan ställning till ansökan och delar ut ev. behörighet. Redaktionen för ”Kulturhistorisk fotografi” i träffas i regel 1-2 gånger per termin och arbetar däremellan från sina egna datorer och kommunicerar via en projektplattform på webben. Man måste alltså inte finnas i eller i närheten av Stockholm för att delta.

Primusinstitutioner

KulturNav är en del av norska KulturIT:s utbud av tjänster. Nära kopplingar finns till resten av företagets utbud, som databasen Primus med Digitalt museum. Till exempel visas data från KulturNav och fotografregistret som personposter i Digitalt museum. Men man behöver inte ha Primus för att kunna länka till eller ladda ned posterna i KulturNav.

De institutioner som använder Primus har tillgång till några extra funktioner, till exempel kan man då använda namnposten från KulturNav i fältet ”avbildad namn” på de porträtt i Primus man har som föreställer en fotograf i Fotografregistret (Sverige) och därmed bidra till att ge fotografen (eller en annan auktoritetspost) ett ansikte i registret. Alla bilder ”taggade” med namn på det sättet, och som är publicerade på Digitalt museum med CC-licens, länkas nämligen automatiskt in som bilder i KulturNavs- posten.

Se till exempel fotograferna Tore Johnson och Kerstin Bernhard.

Hjälp till att utveckla registret

Genom att registrera dig som användare med ett eget login i KulturNav kan du komma igång med att lämna förslag på förbättringar av posterna i registret. Representerar du en kulturarvsinstitution? Sök upp de namn ni har representerade i samlingarna och se om du har nyttiga data att lägga till. Saknar du ett namn? Logga in och föreslå en ny post. Vill du bli med i en redaktion? Klicka på ”hamburgermenyn” uppe i högra hörnet och välj ”Anmäl intresse”. Du får då en ruta där du anger din mailadress. Om du inte arbetar inom kulturområdet så skriv gärna en kort motivering om varför du vill bidra till just det registret.

Ladda ned namn och termer som du har glädje av i din egen samling och använd dem istället för museets, föreningens eller institutionens egna poster. Alla poster som knyter till en namnpost länkas på så vis samman (Wikidata, Libris med mera) och det blir enklare att hitta korsreferenserna mellan materialen!

KulturNav innehåller en utförlig hjälpmeny, men har du frågor är du också alltid välkommen att kontakta bildarkivare Ulrika Hoffman som ansvarar för publicering i och förvaltning av dataseten i Projektet.