Koppling till läroplanen

I Tidsvalvet gestaltas perioden från 1860 fram till idag, med extra fokus på 1880-, 1940- och 1980-tal. I Tidsvalvet finns kopplingar till historieämnet, samhällskunskap, religionskunskap och svenska. Här finns starka berättelser om orättvisa och om ett ojämlikt samhälle utifrån barnens perspektiv. Eleverna ges genom möten med primärkällor möjlighet att reflektera kring hur samhället har förändrats över tid, samt likheter och skillnader mellan då och nu.

Historia

åk 3

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

åk 4–6

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Religionskunskap

åk 3

Kristendomens påverkan förr.
Livsfrågor som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller och jämställdhet.

åk 4–6

Etik och moral, etiska begrepp som rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Samhällskunskap

åk 3

Orsaker och påverkningar av att flytta.
Mänskliga rättigheter, barns rättigheter.

åk 4–6

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Mänskliga rättigheter, barns rättigheter.

Svenska

åk 3, åk 4–6

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.