Säkra samlingar

Det strategiska arbetet med att stärka säkerheten för samlingarna är högt prioriterat och ständigt pågående på Nordiska museet. Under flera år har museet flyttat föremål från museibyggnaden till klimat- och miljöanpassade magasin och arbetet med att utveckla säkerhetsanpassningar pågår fortlöpande.

Under 2019 formulerade museet projektet Säkra samlingar, som täcker in prioriterade åtgärder i det fortsätta förbättringsarbetet. Projektet tog avstamp i Riksrevisionens granskning Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RiR 219:5), som analyserade de utmaningar som museerna idag står inför och gav konkreta rekommendationer som behöver beaktas för att museerna kunna bevara sina samlingar. Rekommendationerna avser tre aspekter: Förstörelse och katastrof, Stöld och skadegörelse samt Spårbarhet.

Det här är Nordiska museets strategiska åtgärder för att stärka säkerheten för samlingarna:


Samlingarna ska tillgängliggöras på ett säkert sätt

 • Inför varje utställningsprojekt bedömer stiftelsen de aspekter som behöver beaktas för att samlingarna ska kunna tillgänggöras på ett säkert sätt.  Det omfattar bl a klimat, montrar, material och transportermetoder.
 • Stiftelsen gör en bedömning av samlingarnas tillstånd och relevans för att kunna göra motiverade val för säkerhet och bevarande.
 • Stiftelsen upprättar en katastrofplan för respektive utställning. Planen inkluderar urval av objekt med räddningsprioritet.
 • Under utställningsperioden kontrollerar stiftelsen löpande tillståndet för objekt och miljöer.

Öka beredskapen för att möta en förhöjd hotbild

 • Stiftelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra stiftelsens förmåga att hantera oönskade händelser exempelvis brand, vattenskada mm. Detta inkluderar en beredskap för att kunna ta hand om samlingarna vid en katastrof vilket inkluderar akutåtgärder, vägledning efter akutfasen och en plan för att kunna bringa de mest värdefulla föremålen i säkerhet vid en katastrof.
 • Det pågår en strategisk implementering av restvärdesräddning samband med föremålsurval till utställningar och en långsiktig plan är att genomföra insatsen i magasin/arkiv/ slott och gårdar.
 • Stiftelsen implementerar löpande insatsplaner för räddningstjänsten i byggnader med samlingar.

Uppdatera rutiner för tillträdesbegränsning och minimera insiderproblematik

 • Stiftelsen implementerar successivt rutiner för att minimera risken för stöld och skadegörelse.

Säkerställa tillgången till ändamålsenliga magasin/arkiv

 • Stiftelsen utför Risk- och konsekvensanalyser i magasin, arkiv och bibliotek. Bedömningskriterierna är klimat- och miljökrav, tillstånd, restvärdesräddning, tillgänglighetskrav.
 • När analyserna är genomförda upprättar stiftelsen en prioriteringsordning för insatser för ökad säkerhet och bevarande ska ske. År 2021 är flytt av stiftelsens nitratarkiv och konservering av negativen prioriterade.

Stärka spårbarheten i samlingarna

 • Stiftelsen inför rutiner för inventering och stickprovskontroll över hur säker information stiftelsen har om sina samlingar.
 • Alla objekt som museet förvaltar ska vara korrekt numrerade och placerade på rätt plats i förvaring och databas.
 • En långsiktig plan för att granska behov av inventering, upprätta prioriteringsordning för detta och märka den magasins/arkivinredning som saknar uppmärkning är planerad.
 • Stiftelsen kommer att upprätta en långsiktig plan för att granska behov av inventering, upprätta prioriteringsordning för detta och märka den magasins/arkivinredning som saknar uppmärkning.

Upprätta policyer, riktlinjer, rutiner och processer och tydliggöra roller och ansvar i förhållande till befintliga policyer och rutiner

 • Stiftelsen definierar övergripande riktlinjer för bevarande av samlingarna i policyer, process- och rutinbeskrivningar. Målsättningen är att följa de rekommendationer som finns i den internationella samlingsförvaltningsstandarden Spectrum, samt den internationella museiorganisationen ICOM:s etiska kod.
 • För att arbetet ska fungera väl tydliggörs funktioner och ansvar.
 • I det systematiska säkerhetsarbetet ingår att utföra återkommande självskattning för vård och bevarande inom samlingsförvaltning med fokus på policyer och riktlinjer, byggnader och lokaler, säkerhet, katastrofhantering, förvaring, inomhusmiljö, städning, skadedjur och mögel, hantering och användning samt vård och konservering.
 • Inom ramen för Säkra samlingar ingår att formulera ett flertal av Spectrums totalt 21 processer som ett led i museets långsiktiga mål att sammanställa en övergripande samlingsförvaltningsplan.

Särskild insats Julita gård

 • Omorganisationen i november 2020 medför behov av en riktad insats för Julita gård. Samlingen är enbart delvis inventerad och accederad och arbete med att ta fram en plan pågår.