Vad är Sápmi?

marja_skum_ammarnas_2007_web.jpg

Samerna är ett av världens urfolk, med de norra delarna av nuvarande Sverige, Norge, Finland och Ryssland som sitt ursprungliga landområde, långt innan dessa stater fanns.

Samerna försörjde sig länge på jakt, fångst, fiske och renskötsel. Under 1800- och 1900-talen blev turism, slöjd, konst och musik nya inkomstkällor. Idag är samerna bosatta på många platser och arbetar i alla slags yrken. Genom historien har de utsatts för diskriminering, såväl av stater som av enskilda. För att försvara sin rätt till bland annat mark och naturtillgångar har de gått samman både nationellt och internationellt.

schefferus.jpg

Antal: Sammanlagt finns det minst 80 000 samer, i Sverige minst 20 000.
Språk: Samiska, i Sverige främst nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Totalt finns nio samiska språk, flera av dem så olika att de inte kan förstås sinsemellan. Samtliga finns på FN:s lista över hotade språk.
Nationaldag: Från 1993 har alla samer en gemensam nationaldag, den 6 februari.
Nationalsång: Sámi soga lávlla, Samefolkets sång, med text av Isak Saba och melodi av Arne Sørlie, båda från Norge.
Politisk status: Samernas ställning varierar mellan de fyra länderna. I Sverige är samerna erkända som urfolk och nationell minoritet.
Politiska organ: Sametingen i Sverige, Norge och Finland samt det nordiska Samiskt parlamentariskt råd. I det svenska Sametinget finns för perioden 2017–2021 representanter från nio partier.
Organisationer: Under 1900-talet bildade samerna i de fyra länderna en rad olika politiska och kulturella föreningar och förbund, som fortfarande är verksamma.