Villkor för att bidra till Nordiska museets insamlingar

Genom att bidra med berättelser, text och bilder, hjälper du museet att bygga upp och sprida värdefull kunskap om samtiden.

Skydd av privatliv

Nordiska museet har skapat dessa användarvillkor i syfte att redovisa på vilket sätt du kan dela med dig av ditt innehåll till museet, och hur museet samlar och använder ditt innehåll och din information. Du uppmuntras att läsa användarvillkoren och att använda dem för att ta informerade beslut.
Nordiska museet välkomnar alla över 15 år att bidra till insamlingarna.

Ditt bidrag lagras och publiceras

Nordiska museet lagrar inkommande text, bild  video och ljud i arkivet, och kan publicera dem i museets alla distributionskanaler (t.ex. i trycksaker och på webbplats). Detta görs för att dokumentera och sprida kunskap om Sveriges kulturhistoria. Ekonomisk ersättning för bidrag utgår inte. I vissa fall samlar och dokumenterar Nordiska museet enbart i forskningssyfte. Dessa uppgifter publiceras endast för allmänheten då uppgifterna bedöms förenliga med rådande lagstiftning om publicering av personuppgifter.

Urval

Nordiska museet publicerar ett urval av alla bidrag, så länge de inte strider mot museets riktlinjer för kommentarer och bidrag i museets kanaler . Nordiska museet förbehåller sig dessutom rätten att göra urval i det inkomna materialet inför arkivering. Till exempel sparas inte bidrag som har olämpligt innehåll (t.ex. för ämnet irrelevant, kränkande, utelämnande av annans personuppgifter, innehåller svordomar, eller att den strider mot vår bildpolicy  osv.). Inkommer många liknande bidrag kan urval även göras av detta skäl. Alla godkända bidrag sparas i Nordiska museets arkiv.
Bild, video, ljud och texter

När du lämnar bidrag till Nordiska museet bekräftar du samtidigt att du är upphovsman till materialet eller får förfoga över materialet på sätt som krävs i dessa villkor. Om du bidrar med bilder föreställande personer medger du att du har inhämtat tillstånd från de avbildade först.

Grundtanken med Nordiska museets insamlade material är att det ska vara så fritt som möjligt, för oss och andra att återanvända. Genom att ange Creative Commons-licens anger du hur ditt bidrag får användas. CC-BY betyder att andra får återanvända din text och dina bilder, ljud och film fritt, men måste uppge dig som upphovsman. CC-BY-NC betyder att andra får återanvända din text och dina bilder, de måste ange dig som upphovsman, men får inte publicera dina bilder, ljud och film samt texter i kommersiella sammanhang.

Nordiska museet stödjer Creative Commons-licensiering, och använder i museets insamling de två licenser som just har beskrivits, CC-BY och CC-BY-NC.

Ditt bidrag arkiveras

Du medger i samband med att du lämnar ditt bidrag att det arkiveras. Ditt arkiverade bidrag finns tillgängligt för forskare och andra i Nordiska museets arkiv.

Ditt bidrag publiceras

Du medger i samband med att du lämnar ditt bidrag, oavsett om det licensieras CC-BY eller CC-BY-NC, att Nordiska museet får använda din text och dina bilder i sin egen verksamhet (t.ex. i sociala medier, utställningar, i tryck och på webben). Nordiska museet ansvarar inte för hur tredje part vidare använder materialet.

Publicering – undantag

I vissa fall samlas personliga uppgifter i samband med forskning. Uppgifterna tillgängliggörs då endast i forskningssyfte och inte för allmänheten förrän det anses förenligt med rådande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifter

Nordiska museet sparar personuppgifter i samband med insamlingen, för möjligheten att komma i kontakt med uppgiftslämnaren och för forskningens skull. Personuppgifterna kan komma att registreras i en intern databas. Nordiska museet lämnar ut namn och kontaktuppgifter till personer som vill titta på materialet i forskningssyfte. Om museet publicerar ditt bidrag på webben uppges endast ditt förnam, efternamn, samt ort.
Nordiska museet förbinder sig att behandla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).
Om du lämnat personuppgifter till Nordiska museet har du rätt att ta del av dessa. Nordiska museet förbinder sig också att på begäran av den registrerade, i museets egna digitala kanaler, webbplats och sociala medier, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Nordiska museet ansvarar inte för andras vidarepublicering av uppgifterna på internet.

Att skydda andra personers (tredjemans) rättigheter

Nordiska museet respekterar andra personers rättigheter och du förväntas göra detsamma.

● Du medger att du inte lämnar in eller laddar upp innehåll och information som inskränker på någon annan persons rättigheter eller på annat sätt strider mot lag.
● Nordiska museet har rätt att ta bort och radera innehåll i museets digitala arkiv om det anses att det strider mot dessa villkor.

Kontaktmöjlighet vid konflikter

Du har rätt att begära information eller rättelse avseende den information som behandlas av Nordiska museet, enligt 26 § Personuppgiftslagen (1998:204). Den som laddat upp materialet eller annan person som anser att vår arkivering eller publicering innebär en kränkning av deras personliga integritet eller strider mot immateriella rättigheter har möjlighet att kontakta museet för utplåning av uppladdat material. Nordiska museet plockar skyndsamt bort texten eller bilden Se kontaktuppgifter här på webbplatsen samt längst ner i detta dokument.

Medgivande

Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till Nordiska museets behandling av de personuppgifter Nordiska museet samlar in (innefattande text, fotografier, ljud och video) för ovan angivet ändamål.

Kontakta Nordiska museet

E-post: nordiska@nordiskamuseet.se
Telefon: 08 – 519 546 00 (vx)
Postadress: Box 27 820, 115 93, Stockholm