Ny restaurering

2016-12-22 14:39

Nu har både hösten och förvintern passerat sedan senaste inlägget. Men arbetet i hagmarkerna går väl sin gilla gång. Men en stor händelse är att vi nystartat ytterligare en restaurering av hagmarker i Hästhagen som ligger alldeles invid väg 214 i nära anslutning till stora entrén till Julita Gård.


Den nyaste hagmarksrestaureringen är alltså väl synlig från väg 214. Processen började med att vi i samråd med Länsstyrelsen i Sörmland lägger upp en skötselplan för området. I skötselplanen står översiktligt vad som är värdefullt att bevara. Man tittar mycket på vad området har/kommer att få för flora i form av gräs och örter mm. Man tittar också på vilka trädarter som skall gynnas som till exempel gamla ekar. Vidare tittar man på mellanskiktet av träd och buskar som man bör ha kvar eller gynna de kommande åren. Vid skötselplanens upprättande tar man en större hänsyn till att till exempel död ved skall finnas kvar än vad man nog i hagmarkerna gjorde i början av 1900-talet. Vidare väger man i bedömningen idag även in kulturhistoriska värden såsom torpruiner mm.


Efter denna översiktliga genomgång av området vidtog en stämpling eller utmärkning av exakt vilka träd som skulle vara kvar samt utmärkning av exakt vilka buskar och småträd som skulle vara kvar. Därefter underröjdes området från mindre värdefulla buskar och småträd för att underlätta för avverkningsmaskinen. Avverkningsmaskinen upparbetade träden så stammarna blev till virkeshögar och grenar och toppar blev till högar av GROT (Grenar och Toppar). Efter det att skotaren forslat ut virke och GROT till vägkant vidtog en av oss utförd handplockning av det ris maskinerna inte kunde ta om hand. Dessa högar av ris skall senare även de forslas ut med någon form av maskin.


Efter det eller rättare sagt under tiden som området handplockades på ris började uppsättningen av stängsel. Vi sätter naturligtvis upp stolpar av kluven Ek för att efterlikna hur staketet såg ut i början av 1900-talet. Det är viktigt att området börjar betas så fort som möjligt efter avvekningen av träden. Så nu står staketet klart och redo för betande djur våren 2017.

Vid sidan av detta projekt har det gått sin gilla gång i hagmarkerna med motormanuell röjning av redan befintliga hagar. Lagat en del söndersprungna staket även om det hittills i år mest varit de tama djuren som brutit sig ut. Vidare har vi slutfört slagningen av gräs på de små åkertegarna intill alla torp, även om det i år blev en lite mer utdragen process än vanligt. Dels på grund av att jag brukar lämna de minsta och mest stenbundna åkertegarna till sist för att slippa byta slagor på betesputsen för ofta. Kör man på en sten eller dylikt slungas hammarslagan av stål med väldig kraft bakåt och återfinns sällan. En annan orsak till förseningen var att det i somras var alldeles FÖR torrt för att betesputsa. Kör man på en sten eller berghäll och en gnista uppstår, kan det ligga och pyra i gräset för att sedan kanske blossa upp till eld.


Om jag i tidigare inlägg betecknat sommaren som torr får jag nog även beteckna hösten som torr. Regnet började ju komma men markerna tog emot det ganska effektivt och det var för sent för växterna att kunna reagera på det. Det kunde förvisso stå vattensamlingar här och var men det sjönk undan. Efter det har ju förvintern haft lite svårt att bestämma sig. Vissa veckor ganska milda (men fuktiga) med snabba ombyten till kanske minus 6 grader ibland. Det kom lite snö som dock försvann ganska snabbt. I skivandes stund råder milt och soligt väder med barmark ungefär som en oktoberdag!


Jag tror nu, dagarna innan jul, att jag får passa på att sladda vägarna under dessa väderförhållanden.
Ur led är tiden.


God Jul!