Villkor för att bidra till Nordiska museets insamlingar

Nordiska museet dokumenterar och kommunicerar hur människors vardagsliv i Sverige och Norden sett ut från 1500-talet fram till idag. Genom att bidra med dina berättelser, texter och bilder, hjälper du museet att bygga upp och sprida värdefull kunskap om vardagslivet idag, med återblickar bakåt i tiden. Alla berättelser, fotografier och filmer sparas för framtida generationer och forskning i en gemensam minnesbank. 
Nordiska museet har skapat dessa användarvillkor för att redovisa på vilket sätt du kan dela med dig av ditt innehåll till museet, och hur museet samlar, sparar och använder ditt innehåll och din information. Du uppmuntras att läsa användarvillkoren och att använda dem för att ta informerade beslut.

Nordiska museet välkomnar alla över 15 år att bidra till insamlingarna.

Om Minnen

Minnen är en elektronisk anslagstavla dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden som drivs av Kultur-IT. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i § 1 Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det som publiceras på Minnen räknas som meddelanden, bland annat de fotografier, video och ljud som laddas upp av användare.

Personuppgifter och dina rättigheter

Användarvillkoren har motsvarande definition av personuppgifter som anges i dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (2016/679).

Användaren accepterar genom att registrera sig samt godkänna användarvillkoren och dessa paragrafer att Nordiska museet registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid registreringen. Nordiska museet förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter får inte läggas ut på Minnen om det strider mot dataskyddslagstiftningen.

Behandlingen av det insamlade materialet sker på laglig grund och med stöd av ett allmänt intresse.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Läs mer om hur Nordiska museet hanterar personuppgifter i museets integritetspolicy.

Arkivering och publicering

Nordiska museet förmedlar och kommunicerar det insamlade materialet till allmänheten, genom utställningar och publicering på internet och i sociala medier. Användaren kan göra ett aktivt val som innebär att användarens meddelanden inte publiceras på Minnen utan endast förmedlas till forskning.

Meddelanden och personuppgifter som lämnas in på Minnen anses ha kulturhistoriskt värde som ska förvaltas och bevaras för kommande generationer samt för historiska och vetenskapliga forskningsändamål. Materialet blir på så vis en del av museets kulturhistoriska arkiv.

Urval och gallring

Nordiska museet förbehåller sig rätten att göra urval i det inkomna materialet inför arkivering, till exempel sparas inte bidrag som har olämpligt innehåll som strider mot lagen (se nedan). Inkommer många liknande bidrag kan urval även göras av detta skäl. Alla godkända bidrag sparas i Nordiska museets arkiv.

Personuppgifter och annat material kan komma att gallras om de inte längre bedöms som är relevant att bevara.

Publicering, licensering och upphovsrätt

Grundtanken med Nordiska museets insamlade material är att det ska vara så fritt som möjligt, för oss och andra att återanvända. Genom att ange Creative Commons-licens anger du hur ditt bidrag får användas. På Minnen används följande två licenser: CC-BY och CC-BY-NC. CC-BY betyder att andra får återanvända din text och dina bilder, ljud och film fritt, men måste uppge dig som upphovsman. CC-BY-NC betyder att andra får återanvända din text och dina bilder, de måste ange dig som upphovsman, men får inte publicera dina bilder, ljud och film samt texter i kommersiella sammanhang.

Du medger i samband med att du lämnar ditt bidrag, oavsett om det licensieras CC-BY eller CC-BY-NC, att Nordiska museet får använda din text och dina bilder i sin egen verksamhet (t.ex. i sociala medier, utställningar, i tryck och på webben). Nordiska museet ansvarar inte för hur tredje part vidare använder materialet.

Inget i detta avtal medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sitt material.

Ersättning för Användarens arbete utgår inte.

Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden eller att upphovsrätten till materialet har gått ut.

Olämpligt innehåll

Användaren får inte använda Minnen för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Minnen får till exempel inte innehålla:

  • hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
  • uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
  • barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
  • immaterialrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens tillstånd, vilket inkluderar upphovsrätt, varumärken, andra kännetecken, patenträtt och mönsterrätt.
  • förtal, förolämpning, diskriminering, hot, kränkande fotografering eller något annat som kränker andra människors integritet eller rättigheter.

Användaren får inte använda Minnen för annonsering, marknadsföring eller spam.

Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk eller europeisk lag, förordning, användarvillkoren för Minnen eller om Nordiska museet på annat sätt finner meddelandet olämpligt.

Nordiska museet har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användare använt Minnen i strid med användarvillkoren. Beslut om att ta bort eller dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Övrigt

Användarvillkoren kan komma att ändras. Vid en ändring kommer användarna att informeras genom ett meddelande på Minnen.

Om Användaren så önskar kan Användaren på Minnen avpublicera de meddelanden som Användaren laddat upp. Dessa meddelanden kommer dock att finnas kvar i Nordiska museets arkiv och kan fortsatt komma att användas i forskning. Innehåll som redan publicerats kan finnas kvar på annans webbplats eller sökportal på Internet.

Kontakta Nordiska museet

E-post: minnen@nordiskamuseet.se
Telefon: 08-519 546 00 (vx)
Postadress: Box 27 820, 115 93, Stockholm