Museet samlar

Insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad bedrivs fortlöpande inom Nordiska museets fyra profilområden Kläder och mode, Hem och bostad, Seder och bruk samt Naturbruk. Insamling inom profilområdena ingår i det långsiktiga arbetet med att utveckla museets samlingar. Inom profilområdena ska Nordiska museet alltid hålla specialistkomptens.

Målet för museets kunskapsuppbyggnad är att bidra till att fördjupa människors kritiska förståelse av sin egen och det samtida samhällets plats i historien. Insamlingsverksamheten ska säkerställa och kommunicera ett källmaterial genom vilket människor, nu och i framtiden, ska kunna lära känna sin samtid och sin historia.

Vill du donera föremål, fotografier eller arkivalier till Nordiska museet?

Alla föremål, arkivalier, fotografier och bilder har ett sammanhang och en historia som vi är intresserade av att knyta till museets samlingar. Det är inte alltid det äldsta som är mest intressant. Tvärtom. Därför händer det att vi tackar nej till vackra målade allmogeskåp men ja till moderna förpackningar.

När vi tar emot en donation tar vi samtidigt på oss ansvaret att spara, förvara och hantera den för framtiden. Därför funderar vi alltid en extra gång på om förvärvet ligger i linje med museets ansvarsområden. För att göra bedömningen behöver vi så mycket information som möjligt. Det kan handla om hur ett föremål har använts, av vem, eller om det finns någon speciell historia förknippad med det som kan vara av intresse för framtiden. Foton från olika vinklar och från in- respektive utsidan av föremålet kan underlätta bedömningen. Även handlingar och fotografier, manus och dagböcker, skisser och brev bedöms utifrån sitt sammanhang och innehåll.

Förfrågningar som rör föremål skickas till:

Avdelningen Kulturhistoria
E-postadress: antikvariska@nordiskamuseet.se

Förfrågningar rörande arkivmaterial, fotografi- och bildsamlingar skickas till:

Arkivet
E-postadress: arkivet@nordiskamuseet.se

Nordiska museet värderar inte föremål.