Detta är stiftelsen Nordiska museet

Språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833–1901) gjorde sin första insamlingsresa 1872. Året därpå öppnade han den första utställningen i centrala Stockholm, men redan 1880 hade samlingen blivit så omfattande att han ombildade den till stiftelsen Nordiska museet. En särskild nämnd med fem ledamöter skulle ansvara för verksamheten, som även kom att inkludera Skansen grundat 1891. Från och med 1963 tog staten ett större ekonomiskt ansvar för verksamheten och har sedan dess utsett nämndens ledamöter. Samtidigt avskildes Skansen och blev en självständig stiftelse med egen styrelse. Institutionerna är fortfarande sammanflätade med varandra.

Nordiska museets verksamhet finanserias idag till knappt 70 procent av statsanslag. Det är stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, som svarar för att stiftelseförordnandet följs. Chef för museet är styresmannen. Ansvaret för frågor som rör användningen av stiftelsens tillgångar och placering av förmögenhet ligger hos nämnden, i enligt med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Av stadgarna framgår att Nordiska museet har till uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter 1520. Museet ska enligt stadgarna särskilt

  • vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar

  • hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan kulturförmedlande verksamhet
  • initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde.

Styresman

Sanne Houby-Nielsen är chef, styresman, för Stiftelsen Nordiska museet och tillträdde i februari 2015.

Hon kom då närmast från Statens museer för världskultur där hon började som överintendent och chef i maj 2010. Innan dess var hon museichef för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet 2000–2010, båda i Stockholm.

Sanne Houby-Nielsen har tidigare varit ledare för den Konglige Afstøbningssamling på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och har en FD i klassisk arkeologi från Danmark.

Organisation

Medarbetare

Vill du kontakta någon av museets medarbetare?

Sök efter medarbetare