Detta är Stiftelsen Nordiska museet

Språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833–1901) gjorde sin första insamlingsresa 1872. Året därpå öppnade han den första utställningen i centrala Stockholm, men redan 1880 hade samlingen blivit så omfattande att han ombildade den till Stiftelsen Nordiska museet. En särskild nämnd med fem ledamöter skulle ansvara för verksamheten, som även kom att inkludera Skansen grundat 1891. Från och med 1963 tog staten ett större ekonomiskt ansvar för verksamheten och har sedan dess utsett nämndens ledamöter. Samtidigt avskildes Skansen och blev en självständig stiftelse med egen styrelse. Institutionerna är fortfarande sammanflätade med varandra.

Nordiska museets verksamhet finanserias idag till knappt 70 procent av statsanslag. Det är stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, som svarar för att stiftelseförordnandet följs. Chef för Nordiska museet är styresmannen. Ansvaret för frågor som rör användningen av stiftelsens tillgångar och placering av förmögenhet ligger hos nämnden, i enligt med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Av stadgarna framgår att Nordiska museet har till uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter 1520. Museet ska enligt stadgarna särskilt

  • vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar
  • hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan kulturförmedlande verksamhet
  • initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde.

Styresman

Styresmannen, som är Nordiska museets VD, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

​​​​​​​​​Styresmannen har ansvar för planering och genomförande av Nordiska museets utveckling enligt nämndens beslut och för museets löpande förvaltning.

Sanne Houby-Nielsen, docent, är Styresman för Stiftelsen Nordiska museet och tillträdde i februari 2015. 

Hon kom då närmast från Statens museer för världskultur där hon började som överintendent och chef i maj 2010. Innan dess var hon museichef för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet 2000–2010, båda i Stockholm.

Sanne Houby-Nielsen har tidigare varit ledare för den Konglige Afstøbningssamling på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och har en fil.dr i klassisk arkeologi från Köpenhamns universitet och är docent vid Lunds universitet.

 

Organisation

 

Verksamhetsstöd

I denna del av organisationen återfinns nyckelfunktioner för museets strategiska och operativa verksamhet såsom chef för Museiupplevelsen, Kommunikationsenheten, Projektkontoret, avdelningen Digital Interaktion, IT-enheten, Styresmannens sekreterare, Forskningskoordinator  och Gästprofessor Hallwylska professuren.

Ekonomi & Utveckling

Ekonomi & utveckling är stödjande styrning och experter i frågor som rör redovisning och HR. Ekonomi & utveckling driver utveckling och är genom styrande stöd experter inom ekonomi, redovisning, uppföljning, inköp/upphandling och HR/lön.  Avdelningens löpande arbete består av att driva stiftelsens totalekonomi, administration och kompetensförsörjning på ett korrekt och strategiskt riktigt sätt i linje med museets stadgar, lagar och regelverk. 

HR-enheten ingår som en del av Ekonomi & Utveckling.

Avdelning Fastighet & Säkerhet

Avdelningen ansvarar för bevarandet av stiftelsens egendomar i form av fastigheter, föremål och parkmiljöer inklusive de hyrda lokaler och magasin. Vidare ansvarar avdelningen för att den säkerhet som verksamheten kräver upprätthålls. Avdelningen ansvarar för bevarandet av stiftelsens egendomar i form av fastigheter, föremål, och parkmiljöer inklusive de hyrda lokaler och magasin som stiftelsen förfogar över. Vidare ansvarar avdelningen för att den säkerhet som verksamheten kräver upprätthålls och avdelningen arbetar löpande med att hålla fastigheter, utonhusmiljöer och utställningsmiljöer i representativt skick. Från och med januari 2021 har avdelningen ett stiftelsegemensamt ansvar för samtliga parker och byggnader.

I avdelningen ingår Fastighetsenheten Stockholm, Sektion Fastighet och Sektion Verkstad.

Avdelning Kulturhistoria

​​​​Avdelningen ansvarar för insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad av museets samlingar. Avdelningen tillgängliggör samlingarna och förmedlar kunskap genom visningsverksamhet, undervisning, publikationer och utställningar samt genom olika digitala plattformar.

I avdelningen ingår Sektion Samlingar, Sektion Arkiv & Bibliotek och Sektion Intendenter.

Avdelning Publik

Avdelningen ansvarar för stiftelsens bemötande, värdskap, pedagogik, program och försäljning, samt publika utemiljöer park och trädgård.

​​​​Det publika bemötandet och erbjudandet utvecklas kontinuerligt i linje med stiftelsens strategiska planer för ökat antal besökare, ökade intäkter samt starkare varumärke och museiupplevelse. Från och med januari 2021 har avdelningen ett stiftelsegemensamt ansvar för samtliga anläggningar.

I avdelningen ingår Sektion Publika Aktiviteter, Sektion Utemiljöer, Sektion v​​ärdar och Butiksenhe​​ten​.