Detta är stiftelsen Nordiska museet

Språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833–1901) gjorde sin första insamlingsresa 1872. Året därpå öppnade han den första utställningen i centrala Stockholm, men redan 1880 hade samlingen blivit så omfattande att han ombildade den till stiftelsen Nordiska museet. En särskild nämnd med fem ledamöter skulle ansvara för verksamheten, som även kom att inkludera Skansen grundat 1891. Från och med 1963 tog staten ett större ekonomiskt ansvar för verksamheten och har sedan dess utsett nämndens ledamöter. Samtidigt avskildes Skansen och blev en självständig stiftelse med egen styrelse. Institutionerna är fortfarande sammanflätade med varandra.

Nordiska museets verksamhet finanserias idag till knappt 70 procent av statsanslag. Det är stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, som svarar för att stiftelseförordnandet följs. Chef för museet är styresmannen. Ansvaret för frågor som rör användningen av stiftelsens tillgångar och placering av förmögenhet ligger hos nämnden, i enligt med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Av stadgarna framgår att Nordiska museet har till uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter 1520. Museet ska enligt stadgarna särskilt

  • vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar
  • hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan kulturförmedlande verksamhet
  • initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde.

Styresman

Sanne Houby-Nielsen är chef, styresman, för Stiftelsen Nordiska museet och tillträdde i februari 2015.

Hon kom då närmast från Statens museer för världskultur där hon började som överintendent och chef i maj 2010. Innan dess var hon museichef för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet 2000–2010, båda i Stockholm.

Sanne Houby-Nielsen har tidigare varit ledare för den Konglige Afstøbningssamling på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och har en FD i klassisk arkeologi från Danmark.

Organisation

nordiskamuseet_organisationskarta3.png

Verksamhetsstöd

I denna del av organisationen återfinns nyckelfunktioner för museets strategiska och operativa verksamhet såsom chef för Museiupplevelsen, Kommunikationsenheten, Projektkontoret, avdelningen Digital Interaktion, IT-enheten, pressansvarig, Styresmannens sekreterare, kontorsassistent och gästprofessor Hallwylska professuren.

Ekonomi & Utveckling

Ekonomi & Utveckling ansvarar för att driva utveckling och genom styrande stöd vara experter inom ekonomi, redovisning, uppföljning, inköp/upphandling, förlag och HR/lön. Med kunskap inom expertområdena bidrar Ekonomi & Utveckling till att förstärka museets framgång inom nuvarande likaså framtida strategier och planer.

HR-enheten ingår som en del av Ekonomi & Utveckling.

Avdelning Bevarande & Säkerhet

Avdelningen ansvarar för bevarandet av museets egendomar i form av fastigheter, föremål, parkmiljöer inklusive de hyrda lokaler och magasin Stiftelsen förfogar över. Vidare ansvarar avdelningen för att den säkerhet som verksamheten kräver upprätthålls.

Inom avdelningen ingår Sektion Bevarande, Sektion Fastighet & Park och Sektion Verkstan.

Avdelning Kulturhistoria

Avdelningen ansvarar för insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad av museets samlingar. Avdelningen tillgängliggör samlingarna och förmedlar kunskap genom visningsverksamhet, undervisning, publikationer och utställningar samt genom olika digitala plattformar.

Inom avdelningen ingår Sektion Arkiv & Bibliotek, Sektion Föremålslogistik och Sektion Intendenter samt Center för dräkt och mode.

Avdelning Publik

Avdelningen ansvarar för museets publika bemötande och verksamhet; värdskap och pedagogik, bokning och visningar, programverksamhet och uthyrningar. I ansvaret ingår även utveckling samt daglig drift av museets butik och andra försäljningsytor på museet. Med besökaren i fokus utvecklar avdelningen det publika bemötandet i linje med museets strategiska planer och varumärke.

Inom avdelningen ingår Sektion värdar och Butiksenheten.

Avdelning Julita gård

Avdelningen Julita gård ansvarar för Nordiska museets verksamhet vid Julita gård med visningar, övernattningar, utställningar, barn- och familjeprogram. Avdelningen ansvarar för skötseln av trädgården och samlingarna av äldre kulturväxter samt förvaltningen av godsets bostäder, jordbruk, skog och fiskevatten. Museets arbete inom lantbrukshistoria och kulturväxternas historia bedrivs också vid Julita gård.