Svenskfinska relationer

ack_om_du_vore_har.jpgRedaktörer:
Maria Sjöberg
Birgitta Svensson

Format 150 × 210 mm
182 sidor, illustrerad
ISBN 978-91-7108-545-0
Pris ca 125 kr

Köp boken

 

Med freden i Fredrikshamn 1809 förlorade Sverige Finland som blev ett ryskt storfurstendöme. I anslutning till tvåhundraårsminnet av freden utkom en rad böcker om kriget 1808–1809 och om dess följdverkningar. Uppfattningarna går isär. Innebar rikssprängningen en förlust för båda parter, eller var den början på något nytt – och bättre?

På Nordiska museet hölls vid slutet av det så kallade märkesåret 2009 en konferens, ”svenskt i Finland – finskt i Sverige”, där forskare från både Finland och Sverige belyste utvecklingen på ömse sidor om Bottniska viken under de senaste tvåhundra åren. En del av föredragen har nu samlats i denna volym. I ett tiotal bidrag diskuteras bland annat språk, historieskrivning och konstitutionella villkor. Boken fördjupar perspektiven på den identitetsformering som varit aktuell i de båda länderna.