Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet

Att vara representerad på Nordiska museet är en del av samernas historia i Sverige. Särskilt från decennierna runt andra världskriget finns ett omfattande material, skapat av intendenten och forskaren Ernst Manker (1893-1972). 2014 utkommer boken Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet. Den kommer att innehålla en beskrivning och analys av hur denna del av museets samiska samlingar formades i en tid av rasbiologiska föreställningar, exploatering av norrländska naturtillgångar och en framväxande samisk frigörelse.

Frågan om urfolkens representation i museer har på senare tid blivit ett växande internationellt forskningsfält, till vilket boken är tänkt att utgöra ett bidrag. Vilken roll kan Nordiska museets framställningar ha spelat för att skapa bilder av samer och samisk identitet hos allmänheten, inom politiken och bland samerna själva?

Boken är ett resultat av projektet Konstruktionen av ett samiskt kulturarv: Ernst Manker och Nordiska museet, som har genomförts av fil. dr Eva Silvén och finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer

Eva Silvén, "Constructing a Sami cultural heritage: essentialism and emancipation", Ethnologia Scandinavica (2014).

Eva Silvén, ”Contested Sami heritage: drums and sieidis on the move”, i Dominique Poulot, José Maria Lanzarote Guiral & Felicity Bodenstein, Felicity (red.), National museums and the negotiation of difficult pasts. Conference proceedings from EuNaMus, Brussels, January 26–27, 2012 (Linköping University Electronic Press 2013) http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=082)

Eva Silvén, ”Konstruktionen av ett samiskt kulturarv: Ernst Manker och den lapska ombudskåren”, i Peter Sköld & Krister Stoor (red.), Långa perspektiv. Samisk forskning och traditionell kunskap (Umeå universitet 2012)

Eva Silvén, ”Ernst Manker 1893–1972”, i Mats Hellspong & Fredrik Skott (red.), Svenska etnologer och folklorister (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2010)