Pågående forskning och samarbeten

Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna

I mitten av augusti 2016 tillträdde den Hallwylska gästprofessorn med forskningstemat Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna. Tjänsten är resultatet av det samarbete som etablerades under 2015 mellan Nordiska museet och Stockholms universitet kring den Hallwylska professuren i nordisk folklivsforskning från 1918. Genom seminarie- och konferensverksamhet samt etablering av relevanta samarbeten och nätverk skapas en ny plattform för forskning och förmedling inom det aktuella temat.

Projektet söker en bred och gränsöverskridande förståelse av mångvetenskap som inkluderar naturvetenskap, humaniora, kuratoriell och konstnärlig forskning. Detta undersökande arbete kommer att bedrivas i form av seminarier och konferensbidrag men också genom att koordineras med publik verksamhet och en utställning "Arktis - medan isen smälter" vid museet. Arbetet redovisas i antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse (Nordiska museets förlag) hösten 2019.

Läs mer om utställningen "Arktis - medan isen smälter"

Vardagens bilder och berättelser

Det fleråriga forskningsprojektet Vardagens bilder och berättelser: Ett projekt kring kulturella om-vandlingar i Nordiska museets samlingar, med finansiering från Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond, är ett samarbete med avdelningen för etnologi vid Stockholms universitet.

Bland projektets aktiviteter ingår att tillgängliggöra betydande delar av fotografen Gunnar Lundhs samling. Detta arbete har inletts med digitaliseringen av en stor mängd kontaktkartor och kommer att både spridas till en bred publik genom Digitalt museum och bilda bas för projektets analysarbete. Kombinationen av digitalisering och metodutveckling ger projektet möjlighet att skapa djupare kunskaper om museets bildsamlingar och frågelistor generellt.

Följ projektets konto bildervardagens på Instagram
Läs mer om projektet här

Collecting Social Photography/Samla social digital fotografi

Bakgrunden till Collecting Social Photography är de förändringar gällande funktioner och innebörder som fotografin har fått i sociala medier, något som starkt påverkar hur museer och arkiv måste arbeta för att kunna dokumentera samtiden. Projektets syfte är att utveckla metoder för insamling och bevarande av digitala vardagsbilder.

Under 2015 beviljade Nordisk kulturfond medel till en förstudie. Under 2016 beviljade Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond över fem miljoner kronor till ett samarbete mellan Nordiska museet (huvudman), Stockholms läns museum, Finlands fotografiska museum, Aalborgs stadsarkiv och Socialantroplogiska institutionen, Stockholms universitet.

Projektet beräknas pågå fram till början av 2020.

Läs mer om projektet.

Julita gård under tusen år

Julita gård är Nordiska museets herrgårdsanläggning i Södermanland. Åren 2016-2019 bedrivs ett forskningsprojekt för att väsentligt fördjupa kunskapen om gårdens "långa" historia, från förhistorisk tid över den medeltida klosterepoken, vidare från 1600-talets styckebruk och 1700-talets storgods till det sena 1800-talets industrialiserade jordbruk och 1900-talets museum. Arbetet redovisas i antologin Julita gård: Människor och landskap under tusen år (Nordiska museets förlag) hösten 2019. Projektet finansieras med bidrag från Stiftelsen Lagersberg.