Kulturväxternas historia

Människan har levt med sina kulturväxter i tusentals år och under tiden har växterna förändrats för att uppfylla människans behov. 

Denna utveckling av kulturväxter är en förutsättning för mänsklig civilisation och har många gånger drastiskt påverkat historien. Hos växterna kan vi se spår av historiens gång – hur de spridits, använts och förändrats.

I flera delprojekt studerar vi olika växter – stråsäd, humle, ärter och lök. Materialet utgörs av såväl levande växter som Nordiska museets stora samlingar av fröer från 1800-talet. Forskningen kännetecknas av tvärvetenskaplighet. Förutom historiskt källmaterial är DNA-undersökningar viktiga för att se på förändring och släktskap hos kulturväxter från olika tid och rum.

Forskningsprojekten om kulturväxternas historia bedrivs på Nordiska museets avdelning i Julita och i samarbete med Linköpings universitet, Nordiskt Genresurscenter och Programmet för Odlad Mångfald. Projekten är finansierade av bland andra Stiftelsen Lagersberg, FORMAS, Carl Tryggers Stiftelse, KSLA och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Läs mer

The Historic Seed Group
Else-Marie Karlsson Strese,  Clas Tollin, Jenny Hagenblad (2012) Den svenska humlens ursprung. Svensk Botanisk Tidskrift, 3-4, 2012.
Matti Wiking Leino (2010) Frösamlingar på museum. Nordisk museologi, nr 1, 2010 96-108.