Insamlingspolicy

Nordiska museets dokumentation och insamling skall vara målmedveten och förankrad i program.  Förvärven skall alltid motiveras i särskilda dokument och bör ske i relation till aktuell forskning. Museets insamlingsområde, position och särart skall beaktas i förhållande till övriga museers. 

Policyn utgår från museets stadgar, regeringens uppdrag och museets egna övergripande mål. Den omfattar dokumentation och förvärv av allt källmaterial till museets samlingar, dvs föremål, litteratur, skrivna dokument, arkivalier, fotografier och rörlig bild, inspelat ljud, digitaliserat och annat relevant material. Frågor kring gallring behandlas i en särskild policy.

Målsättning

Målet för museets insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad är att bidra till att fördjupa människors kritiska förståelse av sin egen och det samtida samhällets plats i historien. Insamlingsverksamheten skall säkerställa och kommunicera ett källmaterial genom vilket människor, nu och i framtiden, skall kunna lära känna sin samtid och sin historia.

Riktlinjer

Fem övergripande riktlinjer bör genomsyra Nordiska museets insamling och dokumentation.

Människan i centrum

Människan skall stå i centrum, enskild och i grupp, som kulturell och social individ i sin miljö.

Sammanhang och perspektiv

Arbetet skall bidra till att skapa sammanhang och nyanserade perspektiv över tid och rum och att sätta in individens erfarenheter i ett sammanhang som relaterar till det omgivande samhället och det historiska djupet. De olika källmaterialen skall komplettera varandra.

Bredd och mångfald

Arbetet skall genomsyras av mångfald och på ett så allsidigt sätt som möjligt spegla sociala och kulturella identiteter under olika tider. Insamlingen skall uppmärksamma olika aspekter såsom etnicitet, kön, genus och sexualitet, funktionsnedsättning, klass och generation, trosuppfattning samt geografiska variationer.

Samverkan

Verksamheten skall samverka med andra kulturarvsinstitutioner och lärosäten samt samhället i övrigt, nationellt och internationellt.

Etik

Policyn följer ICOM:s etiska regler för museer.