Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Växthuset

Olika sätt att påskynda växternas utveckling, har praktiserats sedan långt tillbaka i tiden. Likaså har man behövt skydda ömtåliga växter undan kylan. Växthuset som idag finns på Julita gård stod klart 1918.

Orangerier kan sägas vara föregångare till växthusen. Lager, pomerans och andra växter som var på modet under 1700-talet krävde frostfri övervintring. Dessa byggnader hade ofta påkostad arkitektur och lades på en framskjuten plats i herrgårdsmiljön.
Under 1800-talet kom många exotiska växter till Sverige. Palmer blev mycket populära och dessa krävde höga och stora rum för förvaring under vintern. Orangerierna fick allt större glaspartier och började mer och mer likna senare tiders växthus.

1876 byggdes ett växthus på Julita gård som troligen låg på samma plats som dagens växthus, i anslutning till nya köksträdgården. Fotografier från tidigt 1900-tal visar ett hus som hade stora glaspartier mot väggen och två utskjutande skepp som vette åt söder. I husets bakre del fanns troligen arbetsrum och förråd.

1917 drabbades byggnaden av brand och förstördes helt eller delvis, möjligen orsakades branden av gnistor från eldstaden som värmde byggnaden. Byggnaden återuppfördes i klassicerande stil med gula putsade fält omgärdade med vita partier och volutgavlar, som harmoniserade med herrgårdens flygelbyggnader.

Ett övervintringsrum tillkom, som då kallades för ”palmhuset”. Här vinterförvarades fleråriga exotiska växter som till exempel Agaver och Dracenor. Rummet liknar äldre tiders orangerier med tjocka väggar och fönster endast i ett vädersträck. Taket var från början belagt med tegel, men lades senare om med ett glastak. Under vintern sattes de höga fönstren för med träluckor och en vedpanna värmde upp huset genom ett vattenburet rörsystem.

I de utbyggda glasväxthusen odlades bland annat vindruvor, persikor, gurkor och tomater samt utplanteringsväxter och krukväxter för försäljning.
1958 revs glasväxthusen då de ansågs vara i för dåligt skick. År 1990 tillbyggdes huset med utställningslokaler och ett modernt växthus. Idag finns även en trädgårdsbutik i byggnaden.