Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Gårdsmejeriet

Som del av en satsning på mjölkproduktion vid Julita gård under 1800-talet byggdes ett gårdsmejeri i nedtonad Schweizerstil. Mjölken kom från gårdens tre ladugårdar och i mejeriet tillverkades ost och smör av hög kvalitet.

Byggnaden påbörjades 1883 och 1884 verkar den vara så pass färdig att produktionen kunde komma igång. Under 1885 färdigställs byggnaden helt och hållet. Den uppfördes i tegel som sedan slätputsades med kalkbruk och det var murare A König som utförde det mesta av arbetet. I bottenvåningen inreddes mejerilokalen och i den övre våningen inrymdes fem enrumslägenheter för mejerskan och andra anställda på gården.

Under slutet av 1800-talet ökade antalet mejerier i Sverige kraftigt. Detta berodde bland annat på den ökade import av spannmål som skedde, framförallt från USA och Ryssland. Lägre spannmålskostnader gjorde att det blev mer lönsamt att gå över till nötkreaturskötsel och mjölkproduktion. Separatorn, en apparat som skiljer grädden från mjölken, var en ny uppfinning som också hade betydelse för omställningen.

Vid sekelskiftet 1900 fanns flera mejerier i Julita socken, bland annat vid gårdarna Gimmersta och Fogelstad. Julita gårdsmejeri var i bruk fram till 1929 och det mesta av smöret exporterades till England.

Idag visas mejerilokalerna upp som en historisk miljö och är öppen för besökare. Den övre våningen består av bostadslägenheter.