Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Tegelbruket

Tegelbruket är stängt säsongen 2022.

 

Ett tegelbruk har funnits på platsen sedan medeltiden, men dagens bebyggelse härstammar till största delen från 1800-talet.

Tegeltillverkningen vid Julita gård är känd sedan 1200-talet då ett Cistercienserkloster fanns på platsen. Munkarna uppförde tidigt vissa av sina byggnader av tegel och var därför i behov av ett tegelbruk. I 1500-talets fogderäkenskaper finns noteringar om stora mängder tegel som brändes i gården tegelugn. 1931 avled den som blev den siste tegelslagaren på Julita gård och därmed upphörde även tegelproduktionen.

slm_m009745.jpg

Tegelbruk var förr vanligt förekommande vid herrgårdar i Mälardalen, som ofta uppförde sina byggnader i byggnadsmaterialet. Vid sekelskiftet 1900 fanns ca 500 tegelbruk i Sverige, men under 1960-talets miljonprogram lades många ner. De nya byggnaderna uppfördes i betong istället för tegel, vilket minskade efterfrågan på lertegel. Idag finns endast en handfull tegelbruk kvar i Sverige som fortfarande producerar lertegel.

Den bebyggelse som står på platsen idag härstammar till största delen från 1800-talet. Tegelslagarens boningshus dyker upp i husförhörslängderna 1863 och i räkenskapshandlingarna för Julita gård nämns tegelladan och tegelugnen under ”Nybyggnaders konto” 1875 och 1876. Det är troligt att Tegelladans mittre del är äldre än resterande. Den är i delar uppförd med ålderdomliga hantverksmetoder och finns utritade på kartan från 1735.

Leran till teglet togs till en början i slänten ner mot sjön, men vid sekelskiftet 1900 började man ta upp lera från åkermarken istället. Tegeltillverkningen var till allra största delen för godsets egna behov.

Under andra hälften av 1800-talet genomfördes en modernisering av gården. I och med detta uppfördes också många byggnader och man var i stort behov av tegel. Dessutom täckdikades åkrarna och de tegelrör som lades ned i marken tillverkades i på Julita gårds tegelbruk.

1928 dokumenterades Julita gårds tegelbruk genom en kortfilm. Filmningen leddes av Sven Drakenberg som var Nordiska museets amanuens på Julita gård.(länk till film: https://youtu.be/bm3MAs7W4fM)