Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Vagnsflygeln

Byggnaden uppfördes 1905 i en stil anpassad till herrgårdsmiljön. I Vagnsflygeln förvarades inte bara Arthur Bäckströms vagnar och bil. Det var även här som gårdens arbetare hämtade ut sina löner från gårdskontoret.

Livstallet och Vagnsflygeln är de två senast tillagda flyglarna i herrgårdsmiljön. Vagnsflygelns uppförande påbörjades 1903 och byggnaden stod klar 1905. På platsen stod tidigare en timmerbyggnad i liknande storlek som revs i samband med att Vagnsflygeln uppfördes. Byggnaden utformades i klassicistisk stil med volutgavlar för att harmonisera med den övriga herrgårdsbebyggelsen.

Redan året efter byggnaden stod klar började ett rum inredas för gårdens bibliotek. Väggarna bemålades med jaktscener, inspirerade av medeltida inredningar. De avbildade personerna i målningarna var alla på något sätt kopplade till Julita gård, även Arthur Bäckström själv porträtterades. Möbler och listverk utformades dekorativt i tidens anda och även taket målades med dekorativa inslag.

Av någon anledning bestämde man sig några år senare för att flytta gårdens kontor från Södra flygeln till Vagnsflygeln. Det nyinredda biblioteket omvandlades då istället till gårdskontor. Samtidigt som gårdskontoret flyttades, köptes en personbil in till gården och 1912 inreddes den östra delen av Vagnsflygeln till ”bilstall” och en ny större port sattes in.

På ett äldre fotografi på vagnsflygeln syns ett takfönster. Fönstret har fungerat som ljusinsläpp till vinden, trapphuset och gårdskontoret.

Från gårdskontoret hämtade gårdens arbetare ut sin lön från bokhållaren och inspektören. Bokhållaren hade sin bostad i ett rum ovanför gårdskontoret. I vagnshallen stod gårdens finare vagnar. Förutom bokhållarens bostad fanns, på vinden, två andra lägenheter för gårdens arbetare.

Vagnshall, gårdskontor och automobilstall

Bevarade miljöer från förra seklet.