Detta är Stiftelsen Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum grundat 1873. Utöver museet på Djurgården äger stiftelsen idag flera kulturhistoriska miljöer i landet.

Språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833–1901) gjorde sin första insamlingsresa 1872. Året därpå öppnade han den första utställningen i centrala Stockholm, Skandinavisk-etnografisk samling. Redan 1880 hade samlingen blivit så omfattande att han ombildade den till Stiftelsen Nordiska museet.

En särskild nämnd med fem ledamöter skulle ansvara för verksamheten, som även kom att inkludera Skansen grundat 1891. Från och med 1963 tog staten ett större ekonomiskt ansvar för verksamheten och har sedan dess utsett nämndens ledamöter. Samtidigt avskildes Skansen och blev en självständig stiftelse med egen styrelse. Institutionerna är fortfarande sammanflätade med varandra.

Stiftelsen Nordiska museet består av fem besöksmål

Nordiska museet är i dag Sveriges största kulturhistoriska museum. Utöver den stora museibyggnaden på Djurgården äger stiftelsen flera kulturhistoriska miljöer på skilda håll i landet:

  • Julita gård och trädgårdar
  • Tyresö slott och park
  • Svindersvik sommarnöje
  • Härkeberga kaplansgård

samt Wicanderska villan på Djurgården. Stiftelsen svarar för driften och förvaltningen av dessa miljöer med totalt över 400 byggnader och vidsträckta historiska parker och landskap, oftast i samverkan med utomstående intressenter som kommuner, byalag, föreningar och privatpersoner.

Finansiering

Nordiska museets verksamhet finanserias idag till knappt 70 procent av statsanslag. Det är stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, som svarar för att stiftelseförordnandet följs. Chef för Nordiska museet är styresmannen. Ansvaret för frågor som rör användningen av stiftelsens tillgångar och placering av förmögenhet ligger hos nämnden, i enligt med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Nordiska museets stadgar

Av stadgarna framgår att Nordiska museet har till uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter 1520. Museet ska enligt stadgarna särskilt

  • vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar
  • hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan kulturförmedlande verksamhet
  • initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde.

Styresmannen är Nordiska museets VD

Styresmannen, som är Nordiska museets VD, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

​​​​​​​​​Styresmannen har ansvar för planering och genomförande av Nordiska museets utveckling enligt nämndens beslut och för museets löpande förvaltning.

Sanne Houby-Nielsen, docent, är Styresman för Stiftelsen Nordiska museet och tillträdde i februari 2015. 

Hon kom då närmast från Statens museer för världskultur där hon började som överintendent och chef i maj 2010. Innan dess var hon museichef för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet 2000–2010, båda i Stockholm.

Sanne Houby-Nielsen har tidigare varit ledare för den Konglige Afstøbningssamling på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och har en fil.dr i klassisk arkeologi från Köpenhamns universitet och är docent vid Lunds universitet.

Organisationskarta