Gå till innehåll

Vårt uppdrag

Nordiska museet är grundat 1873 och en stiftelse sedan 1880. Vårt uppdrag är enligt stadgarna att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige för tiden efter år 1520 till nutid, mot bakgrund av den europeiska, särskilt den nordiska kulturutvecklingen.

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum, vilket i Sverige betyder museer som har ett historiskt perspektiv på människan som kulturvarelse – hur vi skapat, tänkt, utformat samhällen, hushåll, sociala relationer, traditioner och andra beteendemönster genom historien.

Ur Stiftelsens stadgar

Nordiska museets uppdrag är enligt stiftelsens stadgar att:

”bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter 1520. Museets ansvar omfattar hela det kulturhistoriska fältet utom de delar som hänförts till någon annan institution.

Museet ska särskilt:

  • vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar
  • hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan kulturförmedlande verksamhet
  • initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde.

Arbetet ska bedrivas mot bakgrunden av den europeiska, särskilt den nordiska, kulturutvecklingen. Museets verksamhet ska komma till del för hela landet och museet ska samverka med nationella och internationella aktörer för att utveckla verksamheten.”

Nordiskt perspektiv och människan i fokus

Idag har Nordiska museet ett nordiskt perspektiv i sin berättelse om Sveriges kulturhistoria. Det är en både ursprunglig och ny inriktning för Nordiska museet och viktig del i vår vision om att museets verksamhet ska vara angelägen för hela Norden.

Kulturhistoriska samlingar, byggnader och parker

Under 1900-talet tog Stiftelsen Nordiska museet emot donationer av fyra unika kulturhistoriska miljöer att bevara: Härkeberga kaplansgård, Tyresö slott, Julita gård och Svindersvik sommarnöje.

Det innebär att Nordiska museet idag förvaltar flera hundra byggnader, vidsträckta historiska parker, skogar, odlingslandskap och fiske- och vattenområden. Det är ett angeläget samhällsuppdrag att vårda dem på ett hållbart sätt för framtiden, inte minst ur klimat- och hållbarhetsperspektiv. 

Vi tror på att kunskap om livet igår ger perspektiv idag och styrka åt framtida generationer.

Nordiska museets mission

Våra samlingar består av verkliga föremål, berättelser, bilder och miljöer som speglar människans liv i Sverige och Norden, från 1500-tal till nutid.

Vi vill gestalta dem i inspirerande upplevelser som berör, erbjuder perspektiv och väcker eftertanke. Och som berättar med en tydlighet som alla kan ta del av.

Som museum står vi mitt i kulturhistorien, och med eftervärlden ständigt i åtanke fortsätter vi att samla och dokumentera samtiden och människors livserfarenheter för framtida generationer.