Gå till innehåll

Byggnadens historia

Nordiska museets grundare Artur Hazelius hade en dröm om att visa sina kulturhistoriska samlingar i ett palats för folket. Det blev verklighet år 1907. Då stod den väldiga byggnaden Nordiska museet klar på Djurgården. Det här är historien om hur en enkel lärare skapade ett ikoniskt museum.  

Den 8 juni 1907. Den väldiga palatsliknande byggnaden vid Djurgårdsbron i Stockholm är smyckad med långa blågula vimplar. Från balkongerna spelar flottans musikkår för kronprins Gustaf och gästerna som hukar under ett hav av paraplyer. På den monumentala entrétrappan hälsar dalkullor i folkdräkt för första gången besökare välkomna till Nordiska museet.

Artur Hazelius vision om ett palats för folkets minnen var verklighet. Men själv fick han inte uppleva invigningsdagen.

Jag ville gärna få samlingarna i en sådan inramning, att ett besök i det blivande palatset skulle bibringa en stark och mäktig stämning.

Artur Hazelius

 • 1888 Första spadtaget till byggnaden på Djurgården.
 • 1897 Norra delen av museet färdig.
 • 1904 Södra delen och mittpartiet färdigt. Mittornet och portalen var det sista som byggdes.
 • 1907 Museibyggnaden öppnar för publik.
 • Museibyggnaden är ritad av arkitekt Isak Gustaf Clason.
 • Byggnaden är exteriört 153 meter lång. Till tornets spets är det 81 meter.
 • Stora hallen är 126,5 meter lång, 24 meter hög och 15 meter bred och ett av de största ickekyrkliga rummen i Sverige.
 • Museet vilar på en grund av granit från Sundbyberg. Byggnadsstommen är av tegel. Väggarna är klädda med sandsten från Roslagen. Fönsteromfattningar och lisener är av kalksten från Öland, Gotland och Västmanland. Delar av taket är täckt av skiffer från Grythyttan i Västmanland. Hörntornens tak är av koppar.
 • Museibyggnadens tak är delvis glasat i lanterniner som släpper in dagsljus till Stora hallen. Det var länge den enda belysningen i hallen. Först 1932 installerades elektrisk belysning i hallen.
 • Statyn i museets stora hall föreställer Gustaf Vasa, kung av Sverige 1523–1560. Statyn är formgiven av skulptören Carl Milles. Den markerar att museet berättar om tiden från 1523 och framåt.
 • Statyn utanför huvudentrén föreställer Karl X Gustav, kung av Sverige 1654–1660. Statyn invigdes 1917 och är alltså inte samtida med museet. Statyn är formgiven av Gustaf Malmquist, granitfundamentet av Isak Gustaf Clason, Nordiska museets arkitekt.
 • Nordiska museet är byggnadsminne enligt lagen om kulturminnen sedan 2008.

Tjugofyra år från tomt till museum 

Artur Hazelius hade startat ett enormt insamlingsprojekt av kulturhistoriska föremål 1872. Året därpå öppnade Skandinavisk-etnografiska samlingen sin första utställning på Drottninggatan i Stockholm. År 1880 var samlingen så stor att lokalen var för liten. Artur bildade en stiftelse och ändrade namnet till Nordiska museet. Nu var hans vision ett palatslikt museum inspirerat av samtida museer i Europa.

Från början var det tänkt att museibyggnaden på Djurgården skulle bli fyra gånger så stor. År 1882 upplät Kung Oskar II tomtmark på Lejonslätten för museet från och med 1883, med föreskrift om att bygget måste starta inom fem år. Därför togs ett första symboliskt spadtag den 24 oktober 1888, trots att de slutgiltiga ritningarna inte var fastlagda ännu.

År 1883 utlystes en internationell arkitekttävling och av sexton tävlingsbidrag blev flera prisbelönta. Men inget av förslagen kom till utförande, museets ledning ansåg inte att något av förslagen var tillräckligt nordiskt till sin karaktär. Istället fick arkitekten Magnus Isaeus i uppdrag att utarbeta ritningar för museet.

Arkitekt Isak Gustaf Clason

Efter Isaeus död 1890 fullföljde arkitekten Isak Gustaf Clason (1856–1930) uppdraget med Gustaf Améen som medhjälpare. Museets styrelse godkände Clasons förslag 1891.

Hans ursprungliga ritningar visar en fyrlängad borg med två inre gårdar och fyra hörntorn. Förslaget kom aldrig att realiseras i sin helhet. Endast längan med den stora festhallen blev uppförd. Anledningen var dels brist på pengar, dels att museets tomtgräns blev ändrad i samband med Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897.

Teckning av ett slott med fyra längor, torn och spiror i ett vinterlandskap.
Teckning av Nordiska museet från 1891, från början var visionen en fyrlängad borg med två inre gårdar och fyra hörntorn på Lejonslätten på Djurgården. Foto: Nordiska museet, NMA.0035212

Bygget gick långsamt, det var alltid brist på pengar. År 1897, när den stora Allmänna Konst- och Industriutställningen ägde rum på Djurgården, stod norra delen av den nuvarande museibyggnaden färdig. 

Sju år senare, 1904, var i stort sett hela byggnaden färdig. Nu började flytten av föremål från de gamla lokalerna. Efter ytterligare tre år, 1907, var de första utställningarna färdiga och den nya museibyggnaden kunde öppnas för publik i juni samma år.

Inspiration från dansk renässans

Byggnaden har drag av dansk renässans med tinnar och torn, spiror och höga gavlar. Den är inspirerad av slotten Kronborg och Fredriksborg i Danmark men också av Gripsholm och Vadstena slott i Sverige. Byggnadsstommen är av tegel som är klätt med sandsten från Roslagen, fönsteromfattningar och lisener är av kalksten från Öland och Gotland.

Carl Eldh och August Strindberg

Runt den stora tempelliknande porten finns skulpturer och reliefer utformade av konstnären Carl Eldh. I portens gavelformade överstycke sitter en kvinnogestalt på en tron. Hon är en symbol för museet, men kanske också för moder Svea. Till henne kommer det svenska folket med gåvor.

Över gaveln har den forntida guden Oden intagit tronen, omgiven av ekorrar som här symboliserar de flitiga samlarna, det vill säga museets anställda och ”skaffarna”.

Relieferna på basen av de kolonner som omger porten illustrerar basnäringarna jordbruk, bergsbruk, skogsbruk och fiske. En äldre kvinna som spinner på slända och en yngre kvinna med ett barn i famnen ska representera det kvinnliga arbetet.

Under relieferna kan du läsa huggna deviser författade av August Strindberg. En lyder: Sagor jag täljer att arv de unga minnas må.

Stor pampig entré med port i trä och trapp och fasad i sten.
Huvudentrén från Djurgårdsvägen. Foto: Karolina Kristensson/ Nordiska museet. NMA.0080622

Stora hallen var tänkt för folkfester

Museets stora hall liknar långskeppet i en gotisk katedral med höga valv och pelare. Det översta galleriet bärs upp av 68 kolonner av Kolmårdsmarmor. De byggnadsdetaljer som inte är putsade är utförda av fint huggen men oputsad Mölnbomarmor.

En stor sal med valv, pelare och takfönster som inte är färdigbyggd, man ser rått tegel och ett ofärdigt golv.
Stora hallen i Nordiska museet under byggarbetet. Foto: Okänd/ Nordiska museet, NMA.0044506

Hallens golv vilar på kryssvalv slagna av tegel, golvytan är belagd med röd och grå kalksten. De symboler som finns inlagda i hallens golv är tecken för olika metaller, jord- och bergarter. Den stora hallen var ursprungligen främst avsedd som festhall. Museets grundare Artur Hazelius (1833–1901) tänkte sig hallen som en sal för stora nationella fester och högtider. Hallen kallades på ritningarna för ”Allmogehallen”.

Hallen är 126,5 meter lång och 24 meter hög. Det är därmed ett av de största icke kyrkliga rummen i Sverige.

Det är en upplevelse att vandra genom vestibulens stjärnvalv, i gallerier, trappor och trapphus, på Kröningsläktaren och i Stora hallen. Byggnaden har storslagna dimensioner med det finns många små och intressanta detaljer, som till exempel den skulpterade, slumrande björnen i balustraden i en av trapporna eller bondfolket uthugget i kapitälen på en av trapphusets pelare.

Carl Milles Gustav Vasa-staty

Kolossalstatyn i museets stora hall föreställer Gustaf Vasa, kung av Sverige 1523–1560. Den markerar att museet berättar om tiden från 1523 och framåt.

Statyn är formgiven av skulptören Carl Milles. Till sin hjälp hade Milles skulptören och konsthantverkaren Hjalmar Fredriksson. Statyn är huggen i ek och rikt bemålad och förgylld. Målningen och förgyllningen är utförd av Olga Milles. Kungens panna är formad av en bit ekträ från en ek som Gustav Vasa själv lär ha planterat vid sin födelsegård Rydboholm i Uppland.

Den nuvarande statyn kom på plats 1925 och visar en kraftfull och vital kung. Milles första version under museets tidigaste år var av en åldrande Vasa i gips. Den började efter en tid att vittra sönder.

Kolossalstaty som föreställer kungen Gustav Vasa, placerad i Nordiska museets stora hall.
Carl Milles skulptur av Gustav Vasa möter dig i Stora hallen sedan 1925. Den markerar att museet handlar om tiden från 1523. Foto: Mats Landin/ Nordiska museet
En trappa leder upp till en stor sal med takfönster, valv och pelare mot en stor staty av en äldre Gustav Vasa i gips.
Carl Milles första staty av Gustav Vasa i gips var klar till invigningen av Nordiska museet på Djurgården 1907, bilden från omkring 1907–1915. Foto: Nordiska museet, NMA.0091144

Människorna som byggde museet

Det behövdes många skickliga hantverkare och arbetare för att uppföra museibyggnaden och för att smycka interiören.

Stenhuggare, murare, snickare, plåtslagare, tegelbärare och murbruksbärare är några yrken som finns med på de bevarade avlöningslistorna. Det var oftast kvinnor som bar det tunga bruket uppför byggnadsställningarna. Några lyftkranar fanns inte. Som mest var arbetsstyrkan uppe i 120 personer, men det var oftast 60 till 70 personer som arbetade vid bygget.

Åtta personer står på en byggnadsställning, både män, kvinnor och unga pojkar.
Murbärare vid bygget av Nordiska museet 1903. Foto: Alb Collet/ Nordiska museet, NMA.0044928

Vid Isak Gustaf Clasons arkitektkontor arbetade under åren ett antal arkitekter och ingenjörer med museibyggnaden. Men det fanns en man som följde hela bygget, byggmästaren Håkan Larsson. Det stora antalet ritningar visar att han fick anpassa projektet åtskilliga gånger efter ekonomi och ändrade planer.

Museibyggnaden förädlas för framtidens museiupplevelse

Ett långsiktigt arbete pågår med att utveckla och förädla museibyggnaden för framtiden. Vi lyfter fram byggnadens särdrag med arkitektoniska tillägg och bygger för bättre tillgänglighet.

Konstportal och entré

I juni 2020 stod entrén och konstverket Two directions klar. Entrén ligger i markplan på museets bakgård. Utbyggnaden är ritat av arkitekt Lone-Pia Bach och den konstnärliga gestaltningen i portalen är gjord av finsksamiska Outi Pieski med inspiration från en samisk sked i museets samlingar. Marja Helanders videoverk Birds in the earth visar vägen in i museet.

Man ser in mot två glasdörrar genom en glasad gång, taket och väggarna har ett flätat mönster.
Finsksamiska konstnären Outi Pieski står bakom den konstnärliga gestaltningen i entrén. Inspiration till mönsterbilden kommer från en samisk sked i Nordiska museets samlingar.
En utskjutande portal i cortenstål med glasväggar med ett mönster, två kvinnor står vid ingången.
Nordiska museets entré och konstportal från bakgården, Two Directions, stod klar i juni 2020.

Gångbro genom översta våningen

En ny gångbro i hjärtat av byggnaden ger smidig väg genom hela översta våningsplanet med vy mot Gustav Vasa-statyn och sjöutsikt i öster. Jubileumsbron invigdes på museets 150-årsdag den 24 oktober 2023. Jubileumsbron är ritad av Fahlander arkitekter, projektering i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm.

Följ med från ritning till arkitektoniskt mästerverk

Berättelsen om hur den imponerande byggnaden Nordiska museet blev till.

En rundtur i, utanför och ovanför Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.